menusearch
ahmadizar.ir

ارور فریزر هیمالیا

جستجو
صفحه اصلی
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۷:۵۵:۲۸
(5)
(17)
ارور فریزر هیمالیا
ارور فریزر هیمالیا
F1 = وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر
F2 = اتصالی سنسور داخل کابین فریزر
F3 = وجود اشکال در سنسور اوپراتور
F4 = اتصالی سنسور اوپراتور
F5 = کمبود سرما
ارور F1  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور فریزر

ارور F2  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : سنسور کابین فریزر

ارور E1  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : فن فریزر

ارور E3  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : فن کمپرسور

ارور H1  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر اواپراتور فریزر

ارور H2  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر سینی فریزر

ارور H3  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر اواپراتور یخچال

ارور H4  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر سینی یخچال

ارور C1  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : کمپرسور

ارور C2  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب دستگاه

ارور L1  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : خطای لایت

ارور D1  در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : سنسور درب

ارور یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
ارور F1  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور فریزر

کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش میباشد .

ارور F2  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور فریزر خراب میباشد .

ارور F3  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور یخچال خراب است .

ارور F4  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور یخچال خراب است .

ارور F8  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

ارور F9  در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

 

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی