menusearch
ahmadizar.ir

لباسشوی آریستون

جستجو
صفحه اصلی
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۲۶:۴۱
(1)
(0)
لباسشوی آریستون
کد خطای و ارور لباسشویی آریستون
کد خطا لباسشویی آریستونشرح خطای لباسشویی آریستوندلیل خطای لباسشویی آریستون
F01ترمینال موتور اتصالی کردهسوکت J9 را بررسی کنید
F02خرابی تاخو یا خرابی موتوراگر موتور 3 فاز است باید پایه های 6 و 7 سوکت J9 باید مقاومتی باشد.
زغال های موتور کنترل شود
F03خرابی سنسور ترموستاتی شستشوپایه های 11 و 12 باید مقاومت 20K اهم داشته باشند
F04خرابی هیدروستاتروی سوکت J3 باید پایه های 3 و 4 (وقتی مخزن خالی است) و پایه های 1 و 2 (وقتی مخزن تا نیمه شیشه آب دارد) را اهمگیری کنید.
F05پمپ تخلیه یا هیدروستات خوب عمل نمیکندپایه های 8 و 9 سوکت J9 باید 220 ولت داشته باشد.
F07خرابی المنت ( هیدروستات فرمان خطا میدهد)پایه های 5 و 6 سوکت J3 باید اهمی باشد
F08اتصالی رله المنت شستشو 
F09خرابی EEPROMEEPROM
قطعی برق به مدت حداقل 3 دقیقه و اگر درست نشد تعویض EEPROM
F10هیدروستات درست عمل نمیکند 
F11پمپ تخلیهپایه های 1 و 2 سوکت J15
   
 F12قطع ارتباط برد دیسپلی و برد اصلیبررسی سوکت J11 که 5 سیم دارد
 F13سنسور خشک کن یا خرابی موتور فنپایه های 7 و 8 سوکت J10 باید 20K اهم باشد
در مدلهای W1D2 پایه های 3 و 4 سوکت J13 را بررسی کنید
 F14المنت خشک کن خراب استپایه های 1 و 2 سوکت J2 را بررسی کنید
 F15رله المنت خشک کن خراب است 
 F17خرابی قفل دربپایه های 2 و 3 سوکت J4 برابر220 ولت باشد(ماشین خاموش)
و پایه های 1 و 3 سوکت J4 وقتی قفل فعال شد باید220 ولت باشد.
 F18در ارتباط یرد اصلی و نمایشگر ایراد وجود دارد 
    

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی