menusearch
ahmadizar.ir

یخچال ساید بای ساید سامسونگ

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۳:۱۵
(0)
(0)
یخچال ساید بای ساید سامسونگ
ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل MASSIMO
ارور 1E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور محیطی فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 2E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 4E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 5E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور یخچال یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 6E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور بیرونی یا محیط دستگاه یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 7E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور کشوی مجزای یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 13E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از سنسور رطوبت یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 21E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از خطای فن فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 22E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از خطای فن یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 23E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از خطای فن کندانسور یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 24E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از خطای سیستم دیفراست فریزر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 25E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از خطای سیستم دیفراست یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 27E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از خطای هیتر دمپر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور 41E در یخچال ساید بای ساید سامسونگ
مشکل از ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر یخچال ساید بای ساید سامسونگ شما است .

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RT79K
کد خطای R-1-B
علت : خطای سنسور دمای یخچال

کد خطای F-1-A
علت : خطای سنسور بیرونی ( محیطی )

کد خطای F-1-B
علت :خطای سنسور دمای فریزر

کد خطای F-1-C
علت : خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطای R-1-F
علت : خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال

کد خطای F-1-G
علت : خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطای F-1-D
علت : خطای فن فریزر

کد خطای F-1-E
علت : خطای فن کندانسور

کد خطای F-10-B
علت : خطای هیتر دمپر یخچال

کد خطای F-10-A
علت : خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل FRENCH 2
کد خطای R-1-A
علت : سنسور یخساز

کد خطای R-1-B
علت : سنسور دمای یخچال

کد خطای R-1-C
علت : سنسور دیفراست یخچال

کد خطای R-1-D
علت : خطای فن یخچال

کد خطای R-1-E
علت : خطای سیسم یخساز

کد خطای R-1-G
علت : خطای سیستم دیفراست یخچال

کد خطای R-10-B
علت : خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده

کد خطای R-10-G
علت : خطای هیتر تانک واتر

کد خطای R-10-A
علت : خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده

کد خطای F-1-D
علت : خطای فن فریزر

کد خطای F-1-E
علت : خطای فن کندانسور

کد خطای R-1-F
علت : خطای سنسور محفظه یخساز

کد خطای R-1-G
علت : خطای سیستم دیفراست فریزر

کد خطای F-10-B
علت : خطای فن محفظ یخساز در یخچال

کد خطای F-1-C
علت : خطای سنسور دیفراست فریزر

کد خطای F-1-A
علت : خطای سنسور خارجی

کد خطای F-1-B
علت : خطای دمای فریزر سنسور

کد خطای F-10-G
علت : خطای ارتباط بین برداصلی و نمایشگر

کد خطای F-10-F
علت : خطای ارتباط بین برد اصلی و کمپرسور

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RT79K

R 1 - خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 - خطای سنسور بیرونی (محیطی) - مقدار مقاومت سنسور بیرونی بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 B - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 C - خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 F - خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - مقدار مقاومت سنسور کشوی مجزای داخل یخچال بررسی شود - سوختگی سنسور کشوی داخل یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 G - خطای سیستم دیفراست فریزر - هیتر و ترموفیوز - چک کردن مقاومت سیستم دیفراست فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 D - خطای فن فریزر - مقدار اهم فن فریزر بررسی شود - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 E - خطای فن کندانسور فریزر - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - مقدار اهم فن کندانسور فریزر بررسی شود - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 B - خطای هیتر دمپر یخچال مقدار مقاومت هیتر چک شود - سوختگی هیتر دمپر یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 A - خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر - مقدار اهم هیتر دمپر چک شود - کشوی مجزای داخل یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e - خطای فن کندانسور فریزر - مقدار مقاومت فن کندانسور چک شود - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 f - این خطا مربوط است به سنسور محفظه یخساز فریزر - خرابی سنسور محفظه یخساز فریزر - مقدار اهم سنسور فریزر بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g - اشکال از سیستم دیفراست فریزر است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 b - خطای فن محفظه یخساز در یخچال - مقدار اهم فن محفظه چک شود - خرابی فن محفظه یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c - اشکال در سنسور دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a - خطای سنسور خارجی فریزر - مقدار مقاومت سنسور خارجی فریزر چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر بررسی شود - خرابی سنسور دمای فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 g - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 f - این خطا مربوط است به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور) - خرابی برد اصلی - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RL729-730

R 1 a - خطای سنسور یخساز یخچال - مقدار اهم سنسور یخساز یخچال چک شود - خرابی سنسور یخساز یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 b - خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال بررسی شود - خرابی سنسور دمای یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 c - خطای سنسور دیفراست یخچال است - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود - خرابی سنسور دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 d - اشکال خطا در فن یخچال است - مقدار اهم فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 e - خطای عملکرد نادرست یخساز یخچال - خرابی سنسور یخساز - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 g - این خطا مربوط به هیتر دیفراست یخچال است - مقدار مقاومت هیتر دیفراست یخچال چک شود - سوختگی هیتر دیفراست یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a - خطای سنسور بیرونی (محیطی) فریزر - مقدار اهم سنسور بیرونی فریزر بررسی شود - تعویض سنسور بیرونی فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار مقاومت سنسور دمای فریزر چک شود - خرابی سنسور دمای فریزر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c - خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست فریزر تعویض سنسور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 d - خطای فن فریزر - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e - خطای فن کندانسور - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن کندانسور فریزر - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g - خطای سیستم هیتر دیفراست فریزر - هیتر و ترموفیوز - مقدار اهم هیتر دیفراست چک شود - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RZ18

2 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال است

5 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال

6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است

7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال

8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال است

9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال

1 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر است

 

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR 18

شماره 2 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال است - مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره 5 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره 6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است - خرابی سنسور دمای خارجی یخچال - مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره 7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال - مقدار اهم فن یخچال چک شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال است - خرابی فن کمپرسور یخچال - خرابی از مدار برد کنترل است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

1 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر است - معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر مقدار اهم سنسور دما چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

4 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سنسور دیفراست فریزر

6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای خارجی محیطی پیرامون است

7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به فن دستگاه فریزر

8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به فن کمپرسور دستگاه فریزر است

9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سیستم دیفراست فریزر

 

ارور فریزر سامسونگ مدل RZ19 - 20

کد خطا 1 - مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه -  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 4 - این خطا از سنسور دیفراست فریزر است - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم وسوکت سنسور - تنظیم جای سنسور و در آخر تعویض مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 6 - علت خطا مربوط است به سنسور بیرونی محیطی فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم‌‌‌‌های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 7 - این خطا از فن فریزر است - سیم‌‌‌‌های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 8 - پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) فریزر - سیم‌‌‌‌های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا 9 - این خطا مربوط است به دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست - خرابی از مدار برد دستگاه است - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی